Spoločnosť Biofeed®, a.s. sa počas svojej vyše dvadsaťročnej existencie etablovala medzi významných výrobcov premixov vitamínov a mikroprvkov, vitamíno-minerálnych zmesí, doplnkových a kompletných kŕmnych zmesí pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat vrátane divej zveri.

Medzi výhodám spoločnosti patrí možnosť vyhovieť špeciálnym požiadavkám formou individuálnych receptúr ako aj medikovanie kŕmnych zmesí. Zvyšovanie podielu produkcie na individuálnu požiadavku svedčí o flexibilite výrobného procesu spoločnosti.

Úzka spolupráca s odberateľmi znamenala nutnosť zabezpečenia stability úrovne kvality. Z toho dôvodu začiatkom roka 2005 spoločnosť zaviedla systém kontroly hygieny výroby - HACCP - v súlade s požiadavkami Krmivárskeho zákona SR .Následne a nadväzujúc na uplatnenie predpisov systému kontroly hygieny bol úspešne aplikovaný aj systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2000. V rámci zavádzanie systému boli zaškolení vnútorní auditori, ktorí svojou činnosťou priebežne sledujú dodržiavanie záväzných noriem.

Kladieme dôraz na spätnú väzbu od odberateľa , ohľadom naplnenia jeho očakávaní v oblasti kvality .Dohľad nad správnym používaním premixov a vitamíno-minerálnych zmesí vo výžive hospodárskych zvierat , vrátane výpočtov kŕmnych dávok zabezpečujeme cestou osobných návštev našich odborných poradcov u chovateľov.

Spoločnosť vlastní technológiu vysokej kvality ako sú miešačky typu NAUTAMIX s miešateľnosťou 1 : 100 000 , granulačnú linku od firmy BUHLER , vylepšený tzv. tepelným štítom , ktorý slúži na potláčanie patogénov , hlavne v zmesiach obsahujúcich rybiu múčku , ako sú E coli , Salmonella atď.,a drvičom granúl . Jednotlivé zariadenia sú pospájané bezzbytkovými dopravnými cestami od firmy PETKUS , ktoré zabraňujú kontaminácii jednotlivých šarží .

Špičkovú technológiu sme spojili s kvalifikovanou a zodpovednou obsluhou , čo zaručuje kvalitu výroby a spokojnosť našich partnerov.


kolektív Biofeed® - u      


Copyright © 2001 - 2017 Biofeed a.s.   Design: g.biz


Hlavná stránka Biofeed Agroprogram Kontakt E-mail